Serviciul de Asistență Comunitară – Protopopiatul Ortodox Român Huedin

                  

Serviciile sociale acordate beneficiarilor serviciului de asistență comunitară au la bază principiul respectării demnităţii persoanei umane, a fraternităţii şi solidarităţii creştine prin promovarea legăturii dintre viaţa spirituală şi filantropie. Serviciile sociale acordate în cadrul SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN HUEDIN sunt esenţiale, pentru că participă la prevenirea și reducerea situațiilor de dificultate de natură socioeconomică, de sănătate, izolare socială, risc de sărăcie și excluziune socială (venituri reduse, locuință precară, analfabetism sau educație precară), rezultate ale unui mediu de viață dezavantajat cu care se confruntă cei mai mulți dintre semenii noștri.

Serviciul social SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN HUEDIN cod serviciu social 8899 CZ-PN V, înfiinţat şi administrat de furnizorul PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN HUEDIN, este înfiinţat prin decizia Permanenței Consiliului Eparhial şi acreditat conform Certificatului de acreditare seria: AF, Nr.003621, din data de 27.04.2017, obţinând Licenţa de funcţionare provizorie Nr.4482 din 25.07.2019.

Scopul serviciului social SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN HUEDIN este: prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente a unor situaţii dificile care pot genera marginalizare şi/sau excludere socială, prin acordarea de servicii sociale axate pe creșterea incluziunii sociale la nivel individual, de grup și/sau comunitar.

Protopopiatul Ortodox Român Huedin furnizează servicii sociale prin Serviciul de Asistență Comunitară persoanelor vulnerabile aflate pe raza teritorială a Protopopiatului Român Huedin atât în mediul urban cât și în cel rural, fiind aflat în permanentă legătură cu parohiile din Protopopiatul Huedin. Serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului de Asistență Comunitară Protopopiatul Ortodox Român Huedin sunt următoarele:

 1. informare și consiliere;
 2. educaţie extracurriculară;
 3. facilitare a accesului la o locuinţă: colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială şi autorităţile administraţiei publice locale, întocmirea şi obţinerea documentelor care evidenţiază situaţia de dificultate a persoanei/familiei, identificare locuinţe sociale;
 4. promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ;
 5. colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare;
 6. acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale;
 7. procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate);
 8. alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de către Serviciul social SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN HUEDIN pot fi persoane, familii şi comunităţi aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială: copii, familii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane victime ale violenței în familie, persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, persoane victime ale traficului de ființe umane, persoane cu afecțiuni psihice, precum şi persoane din comunități izolate.

Condiţiile de acces/admitere în SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN HUEDIN sunt următoarele:

 • Acte necesare, după caz:
 1. acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de naștere/căsătorie/deces, hotărâre judecătorească de divorț, livret de familie);
 2. acte doveditoare privind veniturile realizate (cupon de pensie, plasament familial, indemnizație persoană cu dizabilități, adeverință de salariu, etc.);
 3. acte doveditoare privind starea de sănătate (certificate medicale, certificat de încadrare în grad de handicap, etc.);
 1. alte acte doveditoare privind situația de dificultate.

Serviciile în comunitate pot fi furnizate și fără evaluare, inclusiv în situațiile în care persoanele

nu dețin acte de identitate. Serviciile în comunitate pot fi furnizate fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcție de tipul de intervenție, fiind suficientă înregistrarea în registrul de evidență sau în liste de prezență.

În cadrul serviciului de asistenţă comunitară funcţionează un grup format din copii, părinți și/sau bunicii lor care doresc să participe împreună la activităţi destinate petrecerii în mod util a timpului liber. Activităţile de petrecere a timpului liber sunt: organizarea atelierelor de creaţie dedicate confecţionării de obiecte şi decoraţiuni hand­-made, organizării atelierelor de pictura, a expoziţiilor de pictură şi a activităţilor de socializare prin diferite jocuri.

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN HUEDIN îşi desfăşoară activitatea în clădirea furnizorului de servicii sociale respectiv Protopopiatul Ortodox Român Huedin, strada Protopop Aurel Munteanu Nr. 23, localitatea Huedin, județul Cluj. Clădirea cu destinaţia de „Sediu Protopopesc” are în componenţa sa, la parter, un spațiu special amenajat și destinat serviciului de asistenţă comunitară.

Personalul care lucrează în cadrul serviciului social este reprezentat de părintele protopop Dan-Ionuţ Lupuţan, cu funcția de conducere-coordonator serviciu de asistență comunitară, personal de specialitate, reprezentat de Nicoleta Bucşa cu funcţia de asistent social şi Mirela Lupuţan cu funcţia de pedagog social precum şi personal administrativ-contabil.

Date de contact furnizor:
Telefon 0264354206 
e-mail protohuedin@yahoo.com
Facebook: Protopopiatul Ortodox Huedin

 

↓
error: ©2016-2024 copyright